News

“หลวงพี่จัสตีน” แซว “ก้าวไกล” เจอปิดสวิตช์ 3 ป. – “ชัยธวัช” ประกาศยินดีลงจากตำแหน่งได้ทุกเมื่อ

“หลวงพี่จัสตีน” แซว “ก้าวไกล” เจอปิดสวิตช์ 3 ป. – “ชัยธวัช” ประกาศยินดีลงจากตำแหน่งได้ทุกเมื่อ

VDO “หลวงพี่จัสตีน” แซว “ก้าวไกล” เจอปิดสวิตช์ 3 ป. – “ชัยธวัช” ประกาศยินดีลงจากตำแหน่งได้ทุกเมื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *