News

รีบไปทำงาน เจอลุงขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้า

รีบไปทำงาน เจอลุงขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้า

โมโหมาก จอดลงไปดู เลยตะโกนใส่ลุงไปอย่างดัง

“แฮปปปปปป ปี้ เบิร์ธธธธธธ เดย์ยยยยยยย์”

รีบไปทำงาน เจอลุงขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้า

โมโหมาก จอดลงไปดู เลยตะโกนใส่ลุงไปอย่างดัง

รีบไปทำงาน เจอลุงขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้า

โมโหมาก จอดลงไปดู เลยตะโกนใส่ลุงไปอย่างดัง

รีบไปทำงาน เจอลุงขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้า

โมโหมาก จอดลงไปดู เลยตะโกนใส่ลุงไปอย่างดัง

รีบไปทำงาน เจอลุงขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้า

โมโหมาก จอดลงไปดู เลยตะโกนใส่ลุงไปอย่างดัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *